مناقصه و مزایده

مزایده فروش اموال کارگاه آسفالت دلیجان (تاریخ درج 95/8/17)

برابر هماهنگی های به عمل آمده با شعبه اول نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری دلیجان موضوع اخطاریه ثبتی 76351مورخ 1395/8/3 مقرر است اموال کارشناسی شده ضم نامه فوق در تاریخ 1395/9/21ساعت 10الی 11 درمحل اجرای احکام مذکور از طریق مزایده به فروش رسانده میشود.متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده راس ساعت مقرر در کارگاه آسفالت دلیجان حضور بهم رسانند.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش 95/8)

برای دریافت آگهی فراخوان عمومی (ر-ش-8-95) با موضوع عملیات راهسازی اینجا کلیک کنید.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (ر-ش-9-95)

برای دریافت آگهی فراخوان مناقصه عمومی (ر-ش-9-95) با موضوع عملیات راهسازی  اینجا کلیک کنید.

آگهی فراخوان عمومی نوبت اول (ر-ش-4-95)

برای دریافت  آگهی فراخوان عمومی نوبت اول (ر-ش-4-95) یک قطعه زمین واقع در شهر محلات اینجا کلیک کنید.

آگهی فراخوان عمومی (ر-ش-10-95)

برای دریافت آگهی فراخوان عمومی (ر-ش-10-95) با موضوع انجام خدمات مالی وحسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین ومسکن اینجا کلیک کنید.

آگهی فراخوان مشارکت عمومی (ر-ش-5-95)

برای دریافت آگهی فراخوان مشارکت عمومی (ر-ش-5-95) با موضوع طراحی وآماده سازی زمین 120هکتاری در شهرستان ساوه اینجا کلیک کنید.

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران ر-ش-96 (تاریخ درج 96/2/10 )

 برای دریافت آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران ر-ش-96 اینجا کلیک کنید.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ر-ش-2-96

برای دریافت آگهی فراخوان مناقصه عمومی ر-ش-2-96 با موضوع پروژه های راهسازی اینجا کلیک کنید.

فراخوان مناقصه عمومی ر-ش-3-96

برای دریافت فراخوان مناقصه عمومی ر-ش-3-96 با موضوع احداث مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان ساوه اینجا کلیک کنید.

آگهی فراخوان عمومی نوبت اول ر-ش-1-96

برای دریافت آگهی فراخوان عمومی نوبت اول ر-ش-1-96 با موضوع واگذاری یک قطعه زمین جهت واگذاری با کاربری صنعتی در شهر محلات اینجا کلیک کنید.

منوی اصلی

گالری تصاویر

سامانه شهراه

آرشیو اخبار

 

شمارنده